Thursday, April 9, 2009

Sri Raghavendra Swamy Ashtothram !


Sri Moola Ramo Vijayathe ||

Sri Guru Raghavendra Swamy Ashtothram 

 1. Om Sri Raghavendraya Namaha 
 2. Om Sakala Pradathre Namaha
 3. Om Kshamasurendraya Namaha
 4. Om Swapada bhaktha  paapadrichedhana dhrustivajraya Namaha 
 5. Om HariPaadapadma nishevanaalabdha sarva sampade Namaha 
 6. Om Devaswabhavaya Namaha
 7. Om Istapradaya Namaha
 8. Om Bhavya Swarupaya Namaha
 9. Om Sukha dhairyashaline Namaha 
 10. Om Dushtagraha Nighrahakartre Namaha
 11. Om Dusteernopaplava sindhu sethane Namaha 
 12. Om Vidwadparigneya Maha Viseshaya Namaha
 13. Om Santhana pradaya Namaha
 14. Om Taapatraya Vinashakaaya Namaha
 15. Om Chakshu Pradayakaaya Namaha
 16. Om Hari Charana Saroja Rajo Bhushitaaya Namaha
 17. Om Duritha Kaananadaava Bhushitaaya Namaha 
 18. Om Sarva tantra Svatantraya Namaha
 19. Om Sri MadhwaMatha Vardhanaaya Namaha 
 20.  Om Satata Sannihithaa Sesha Devataa Samuhaaya Namaha
 21. Om Sri Sudheendra Vara Putrakaaya Namaha
 22. Om Vaishanava Sidhanta Prathistaapakaya Namaha
 23. Om Yathikula Thilakaaya Namaha
 24. Om Gnana BhakthyAyurArogya SuputraadiVardhanaaya Namaha
 25. Om Prativadimaatanga Kanteeravaaya Namaha 
 26. Om Sarva Vidya Praveenaya Namaha
 27. Om Dayaadaakshinya Vairaagyadi Shaline Namaha
 28. Om Rama Paadambujaasaktaaya Namaha
 29. Om Rama Dasavadasaktaaya Namaha
 30. Om Rama Kathasaktaaya Namaha
 31. Om Durwaadi Dhwantaravaye Namaha
 32. Om Vaishnavendri Varendrave Namaha
 33. Om Shaapanughraha Shaktaaya Namaha
 34. Om Agamya Mahimne Namaha
 35. Om Mahayasane Namaha
 36. Om Sri Madhwa Mata Dugdhabdhi Chandramase Namaha
 37. Om Padavaakya Pramanapaaraavaara Paarangathaaya Namaha
 38. Om Yogindra Guruve Namaha
 39. Om Mantralaya Nilayaya Namaha
 40. Om Parahamsa Parivrajakaajaryaya Namaha
 41. Om Samagra Tikavaakhya Kartre Namaha
 42. Om Chandrikaa Prakaasha karine Namaha
 43. Om Satyadi Raja Guruve Namaha
 44. Om Bhaktavatsalaya Namaha 
 45. Om Pratyaksha Phaladaya Namaha
 46. Om Gnana Pradayakaya Namaha
 47. Om Sarva Pujyaya Namaha
 48. Om Tarkathandava Vyakhyatre Namaha
 49. Om KrishnaDwaipayananu hrude Namaha 
 50. Om Krishnopaasakaaya Namaha
 51. Om Aaryanuvarthine Namaha
 52. Om Nirastha Doshaya Namaha
 53. Om Niravadya Veshaya Namaha 
 54. Om Pratyardhi Mukatva nidhanabhashaya Namaha
 55. Om Yaniyamaanasa praanayama pratyaahaara dhyana dharana samadhyastanga yoganushtana niyamaaya Namaha
 56. Om Saangamnaya Kushalaya Namaha
 57. Om Gnana Murthaye Namaha
 58. Om Thapo Murthaye Namaha
 59. Om Japa Prakhyataya Namaha
 60. Om Dusta Sikshakaaya Namaha
 61. Om Sista Rakshakaaya Namaha
 62. Om Tika Pratyaksharaartha Prakashaya Namaha
 63. Om Shaiva Pashanda Dhwanta Bhashkaraya Namaha
 64. Om Raamanuja Matha Mardhakaaya Namaha
 65. Om Vishnu Bhaktaagresaraaya Namaha
 66. Om Sadopaapitha Hanumathe Namaha 
 67. Om Panchabheda Pratyasthapakaya Namaha
 68. Om Advaitha Moola Nikrunthanaya Namaha
 69. Om Kushtadi Roga Nashakaya Namaha
 70. Om Agra Sampadpradaya Namaha
 71. Om Brahmana Priyaya Namaha
 72. Om Vasudevachala Pratimaaya Namaha
 73. Om Kovideshaya Namaha
 74. Om Brindavana Rupine Namaha
 75. Om Brindavanaanthargathaya Namaha
 76. Om Chaturupaasrayaya Namaha
 77. Om Nirvishvaramatha Nivartakaaya Namaha
 78. Om Sampradaya Pravartakaya Namaha
 79. Om Jayaraja Mukhyabhiprayavetre Namaha
 80. Om bhashya Tikaadya Virudha grandha kartre Namaha
 81. Om Sadhasvasthana Kshema Chintanaaya Namaha
 82. Om Kaashaya Chela Bhushitaya Namaha
 83. Om Dandakamadala Mandithaya Namaha
 84. Om Chakrarupa Harinivasaya Namaha
 85. Om Lasaduurdwapundraya Namaha
 86. Om Gaathra Dhrutha Vishnu Dharaya Namaha
 87. Om Sarva Sajjana Vandithaya Namaha
 88. Om Mayakarmandi Madamardakaaya Namaha
 89. Om Vaathavalyartha vadine Namaha
 90. Om Samshajeevaya Namaha
 91. Om Madhyamadhyamika Mathavana kutaraaya Namaha
 92. Om Prathipadam Pratyaksharam Bhashya Teekartha Grahine Namaha
 93. Om Amaanusha Nigrahaaya Namaha
 94. Om Kandarpa Vairine Namaha
 95. Om Vairagya nidaye Namaha
 96. Om Bhaatta sangraha kirte Namaha
 97. Om Durikrutaarishadwargaya Namaha
 98. Om Bhratimlesha Viduraaya Namaha
 99. Om Sarva Panditha Sammathaya Namaha
 100. Om Anantha Brindavana Nilayaya Namaha
 101. Om Swapna Bhavyartha Vaktrai Namaha
 102. Om Yathaartha Vachanaya Namaha
 103. Om Sarva Guna Samrudhaya Namaha
 104. Om Anaadya Vichinna Guruparamparopa Deshalabdha Mantra Jape Namaha
 105. Om Dhrutha Sarvadruthaya Namaha
 106. Om Raajadi Raajaya Namaha
 107. Om Guru Sarva Bhoumaya Namaha   
 108. Om Sri Moola Raamarchaka Sri Raghavendra Yathindraya Namo Namaha
Ithi Sri Raghavendra Swamy Ashtotram Sampurnam

Sri Raghavendraya Namaha !!!


2 comments: