Tuesday, March 24, 2009

Sri Raghavendra Swamy MangalaAshtakam !

Sri Moola Ramo Vijayathe ||

Srimad Appanacharya Virachitam

Srimad Guru Raghavendra Mangala Ashtakam

Srimad Rama padaaravinda madhupah Sri Madhwa vamshadhipah 
Sachishyoduganodupah sritajagadgirvaana satpaadapah |
Atyardham manasa kruthachyutha japah paapaandhakaaraa thapah
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||  

Karmamdheendra Sudheendra Sadguru Karaam Bhojodbhavah Santhatham 
Prajyadhyana vasikruthakhila jagad vaasthavya Lakshmidhavah |
Sachaasthruthi  vidushakakhila mrushaa vaadibha kanteeravah
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

Saalankaaraka Kavya nataka kala Kaanadapaathanjala
thrayyardha smriti jaiminiya kavitha sangitha paarangathah |
Viprakshathru vidanghri jaathamakharaanekha prajaasevithah
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

Rangothunga tharanga mangalakara Sri Thungabhadra thata
Prathyastha Dwijapungavaalaya lasanMantralayakhyepure |
Navyendropala Nila bhavyakara sadbrindavanaatargathah
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||    

Vidwadraaja Shirah Khachitaanarghyoru ratnaprabhaa
Raagaghoughaha paadukadwaya charah padmaaksha mooladharah |
Bhaswaddanda kamandalujwalakaro rakthaambaraadambarah 
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

YadBrindavana Satpradakshina Namaskaarabhishekasthuthi 
Dhyaanaraadhana mridwilepana mukhanekopachaaran sadaa |
kaaramkaaramabhi prayaanthi chaturoolokaa pumardhan sadaa
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

VedaVyasa Muneesa Madhwa Yathiraat Tikaarya vaakyaamrutham 
Gnaathwadwaitha mathamhalaahala samam tyakthwa samaakhyapthaye |
Sankhyaavatsukhavaam dasopanishadaam vyaakhyaam samaakhyan mudaa
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

Srimad Vaishnava Loka jaalaka guruh Srimatsarivraat Bharuh
Shaastre deva guruh sritaamarataruh pratyuha gothra swaruh |
chethoothitha shirusthadha jithaparuh satsoukhya sampatkaruh
Srimad Sadguru Raghavendra Yathiraat Kuryadhruvam Mangalam ||

Yah Sandhya swanisham Guroryathipathe sanmangalasyaashtakam 
sadyah paapaharam swasevi vidushaa bhakthyaiva maabhashitam |
Bhakthya vakthi susampadam subhapadam deerghayuraarogyakam 
Kirtim putrukalatra baandhava suhrunmurtihih prayatidhruvam ||

Ithi Srimad Appanacharya Krutham Gururaajaashtakam Sampurnam ||

Sri Raghavendraya Namaha !!! 
           
  

Thursday, March 5, 2009

Sri Raghavendra Stotram !!!

Hari Sarvottamma || Vayu Jeevottamma || Sri Hari ||Srimad Appanaacharya Virachitam Sri Raghavendra Stotram:

Sri Poorna Bodha Guru Tirtha Payobdhi paara
kaamarimaakshavishamaaksha shirah sprusanthi |
poorvottaraamita taranga charatsuhamsaa
devaalisevita paraanghri payojalagnaa ||  (1)

jiiveshabheda gunapurtijagatsusattva 
nichochhabhaava mukha nakraganaih sameta |
durvaadyajaapathigilair Guru Raghavendra 
Vagdevataasaridamum vimalikarotu ||   (2)

Sri Raghavendra Sakalapradatah 
Svapaada Kanjadvayabhakthimadbhyah |
aghadrisambhedanadrishtivajrah
kshamasurendro vatumaam sadaayam ||   (3)

Sri Raghavendro haripaadakanja
nishevanaalabdha samastasampad |
devaswabhavo divijadrumoyam 
istapradome satatam sa bhuyaat ||   (4)

bhavyasvarupo bhavadukhatuula 
sanghaagnicharya sukhadhairyashaali |
samastha dusta grahanigraheso 
duratyayopaplavasindhusetuh ||   (5)

nirastadosho niravadyaveshah 
pratyarthimukattvanidanabhashah ||
vidvatparij neya mahavisesho
vaagvaikhari nirjita bhavya seshah ||   (6)

santaanasampat parisuddha bhakthi
vignana vagdehasupaatavadin |
dattva sarirottha samastadoshan 
hattva sa no vyadgururaghavendrah ||   (7)

yatpadodaka sanchaya suranadi mukhyapagasadita
sankhya nuttamapunyasanghavilasatprakhyatapunyavahah |
dustapatrayanashano bhuvi maha vandhyasuputraprado 
vyangasvangasamriddhido grahamahaapaapapahastam sraye ||   (8)

Yatpadakanjarajasa paribhushitaanga
yatpaadapadma madhupayita maanasaaye |
yatpaadapadma parikirtanajirnavaacha 
tad darshanam duritakaanana daavabhutam ||   (9)

Sarvatantra svatantrotsau srimadhvamatavardhanah 
vijayindra karabjottha sudhindra varaputrakah |
Sri Raghavendro yatiraat gururmesyaadbhayaapahah  ||   (10)Jnanabhakthi suputrayuh yashah sri punyavardhanah 
prativaadijayasvanta bheda chihnadaro guruh |
sarvavidya pravinonyo Raghavendrannah vidytate ||  (11)

Aparokshikritah Srishah samupekshitabhavajah 
apekshitapradataanyo Raghavendrannavidyate ||  (12)

Dayadakshinya vairagya vagpatavamukhankitaha |
shaapanugraha shaktonyo Raghavendranna vidyate ||  (13)

Agnaanavissmritibhranti samshayapasmritikshaya |
tandra kampavachah kaunthyamukhaye chendriyodbhava |    
doshaste nasamayante Raghavendraprasaadatah ||   (14)

"Om Sri Raghavendraya Namaha" ityastaakshara mantratah |
Japitaatbhavintannityam istarthaasyurnasamshayah ||  (15)  
       
hantuh na kaayajan doshan aatmatmiyasamudbhavan |
sarvanapi pumarthaamscha dadaatu gururaatmavit  ||   (16)

iti kaalatraye nityam praarthanam yah karoti sah |
ihamutrapta sarvesto modate naatra samshayah ||   (17)

agamya mahima loke Raghavendro mahaayasha |
Sri Madhva-matadughdabdhi chandro vatu sada nagah ||   (18)

sarva yaatra phalaavaptyairyadhashakthi pradakshinam |
karomi tava siddhasya brindavana gatam jalam |
shirasa dharayam yadya sarva tirtha phalaptaye ||   (19)

sarvaabhishtaardha sidyartham namaskaaram karomyaham | 
tava sankirthanam veda shastrarthaj gnanasidhaye ||   (20) samsare kshayasaagare prakritito gaadhe sada dustare |
sarvaavadyajalagrahair anupamaih kaamadibhangakule ||  (21)

naanavibhrama durbhrame mitabhayastomaadipenotkate |
dukhotkrstavise samuddhara guro ma agnarupam sada ||  (22) 

Raghavendra gurustotram yah patedhbhaktipoorvakam |
tasya kustaadhirogaanaam nivrittistvaraya bhavet ||  (23)

andhopi divya dristih syadedamuko pi vagpatih |
purnayuh purna sampattih stotrasyasya japadbhaved ||  (24)

yah pibejjalametena stotrenaivaabhimantritam |
tasya kustigataa doshah sarve nashyanti tatkshanaat ||  (25)

yadbrindaavanam aasaydya panguh khanjo pi va janah |
stotrenanena yah kuryaat pradakshina namaskritih |
sa janghalo bhavedeva gururaaja prasaadatah ||   (26)

etat stotrat samucharya gurorbrindaavanaantike |
dipasamyojanaagnaanam putra labho bhavedhruvam ||  (27)

paravaadijayodivya gnanabhaktyadhivardhanam |
sarvabhistapravridhih syannatra karya vicharana ||  (28)

raja-chora-mahavyaghra-sarpa-nakradipidanam |
na jayate sya stotrasya prabhavaannatra samshayah ||  (29)

Yo bhaktya Guru Raghavendra charanadvandvam smaran yah pateth |
stotram divyamidam sada nahi bhavet tasya sukham kinchana |
khintvistaartha samridhireva Kamalaanathaprasaadodayat |
kirtirdigvidita vibhutiratula "Saakshi Haya syotrahi " ||   (30)    
        
Iti Sri Raghavendraarya Gururaajah prasaadatah |
kritam stotram idam punyam Srimadbhiryappanabhidaih ||  (31)

Iti Sri Appanaacharya virachitam 
Sri Raghavendra Stotram Sampurnam Bharathi Ramana Mukhyapraanantargata Sri Moola Rama Swamy Supritaasuprasanno varada bhavatu
Sri Krishnaarpanamasthu ||  

Sri Raghavendraya Namaha |||


Wednesday, March 4, 2009

Sri Raghavendra Sthuthi !

Poojyaya Raghavendraya Sathya Dharma Rathayacha |
Bhajataam Kalpavrikshaaya Namataam Kaamadhenave ||

Gurugalu is like a Kalpavriksha (wish-fulfilling divine tree), to the one who follows truth, justice and lives loyally. Gurugalu is like a Kamadhenu(wish-giving cow), to the one who offers salutations with humbleness.  

Durwaadi Dhwantaravaye |
Vaishnavendi varendave ||
Sri Raghavendra Guruve |
Namo Atyanta Dayaluve ||

Gurugalu is a Sun in the darkness and a Moon to the lotus like devotees of Vishnu. To such a merciful Lord, here are my Salutations !!!

Mookopi yathprasadena |
Mukunda Shayanaayathe || 
Raja raajayathe riktho |
Raghavendram tamaashraye ||

With whose blessings even a dumb can speak as eloquently as Sri Adi Sesha(Seven Headed Serpent on which Lord Sri Vishnu rests) and with whose blessings a pauper turns into a rich, to them, Sri Guru Raghavendra Swamygalu, I'm surrendering my self !!!   

P.S : 
These three slokas were being said by Sri Yogindra Theertharu during the entry into the Brindavana by Gurugalu. 

Sri Raghavendraya Namaha !!!


Monday, March 2, 2009

Other Miracles

Any devotee who reads the Gurugalu's compositions and finds it difficult to understand, Gurugalu themselves explains it clearly to their devotees in dreams. Or atleast they guide where the meaning could be found. Sometimes Gurugalu themselves clarify the doubts of their devotees in dreams. Once a Swamygalu, while explaining Nyaya Sudha, had a doubt in some text and could not understand what it meant. Gurugalu that night appeared in Swamygalu's  dreams and said that the meaning of it could be found in "Parimala". The next morning Swamygalu found the meaning in Parimala as said by Gurugalu.

During the 300th anniversary of the Brindavana, it was decided to get Brindavana a coating of gold. But there was a shortage of 30 tulas of gold. Hari Krishna, from Pune, offered that gold saying that Gurugalu appeared in his dreams and asked him to supply gold to solve the purpose.    
Chettiyar of Ramanadu district, Tamil Nadu, had a successful operation by Gurugalu's grace. As adviced by Gurugalu he thought of offering a silver chariot to Gurugalu in Mantralayam. Soon, the trade that he lost hopes on, had come to his hands back and was successful. He offered Silver chariot to Mantralayam Gurugalu. 

A restaurant owner from Vijaywada, had sent a DD of Rs 1500 to the Mantralayam priests for repairing a bell that broke. Gurugalu appeared in his dreams and ordered him to send the amount.

One year for Akshaya Tritiya, sandal paste was insuffucient for Brindavana. Gurugalu appeared in the dreams of a devotee and have shown him the place where sandal could be found.

Once the priests in Mantralayam thought of draping the Brindavana in a single silk cloth(usually use two silk clothes). Some stranger approached the priests and offered another silk cloth saying that it was Gurugalu's order.

Once there was a brahmin named Venkappa, in a village nearby Mantralayam. Guess he was very fortune, Gurugalu gave him a darshana directly. He used to see Gurugalu and talk to them. Once the then Peetadhipathi, HH Sri Bhuvaneendra Theertharu asked Venkappa to give him an opportunity to have the darshana of Gurugalu. Venkappa, with the permission of Gurugalu, made Sri Bhuvaneendra Theertharu to sit beside him in front of the Brindavana. Sri Bhuvaneendra Theertharu sat in front of the Brindavana the earlier night so that they could see Gurugalu early in the morning. Might be fate, as the Sun was about to rise and Gurugalu were about to go to Tungabhadra for bath, Sri Bhuvaneendra Theertharu fell asleep. Venkappa tried a lot to wake them up but they only woke up when Gurugalu entered the Brindavana. They could only see the silk cloth worn by Gurugalu for a few seconds before Gurugalu entered the Brindavana. Sri Bhuvaneendra Theertharu had to satisfy with that !

Raghunandan, a resident of Hyderabad, were always singing bhajans and songs on Gurugalu. One night Gurugalu appeared in his dreams and adviced him to learn medicine and open a clinic at a certain place. Gurugalu had showed him the exact location. Raghunandan truly could locate that place and started a clinic there. Soon he was successful in that field and is now in Sanathanagar, Hyderabad, with his clinic running successfully.

Vedala Sathyanarayana's grandson, from US, was 3 years old. He was suffering with a skin disease and no doctors in US could treat that disease. Some how his mother over heard about Gurugalu's powers and she applied the Mrittika of Gurugalu daily on the infected part of child's body. After 40 days, the disease got cured totally ! 

Some dumb people, at the time of Brindavana darshana, tried to yell - "Gururaja". Immediately they got back their speech !! Some physically challenged people too became normal after performing Seva in Mantralayam. 

Sri Raghavendraya Namaha !!!